DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง19573.591842211.96169116.5113064.62
 แสนตุ้ง820425.12689385.5241471.69446184.04
 วังตะเคียน238125.04224167.14188126.38211167.58
 ท่าโสม240125.00236104.24202115.45216136.02
 สะตอ315299.21357195.32373164.29262134.96
 ประณีต327298.87300196.332182411.01239218.79
 เทพนิมิต169105.9219384.15119119.249444.26
 ทุ่งนนทรี187105.35921111.96165116.6711643.45
 รวมทั้งหมด2,4911516.062,2751436.291,8481035.571,714955.54
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563