DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา541203.70362154.14327113.36357185.04
 บางเตย12232.4612100.0010800.0012210.82
 บางยาง17763.3917684.5517684.5517621.14
 บางแตน209104.7817410.5717700.0019863.03
 บางพลวง303206.60297103.37290103.45311247.72
 บางปลาร้า7500.0010321.946623.0312343.25
 บางขาม9344.308411.198311.208889.09
 กระทุ่มแพ้ว10110.997211.397211.3910332.91
 รวมทั้งหมด1,621643.951,389382.741,299332.541,478664.47
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563