DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำแหลมสิงห์35361.7035361.7032361.8634851.44
 เกาะเปริด280207.1416742.4050510.00891112.36
 หนองชิ่ม22173.1720052.5016542.4215731.91
 พลิ้ว22362.6920441.9621131.4219642.04
 คลองน้ำเค็ม10965.509944.045223.858722.30
 บางสระเก้า4000.006534.623912.566023.33
 บางกะไชย79810.13811012.355259.627279.72
 รวมทั้งหมด1,305534.061,169363.08892262.911,009343.37
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563