DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน881333.75778263.34838333.94966333.42
 วังหว้า23852.10325113.3830930.97395112.78
 ชากโดน15000.0013600.0014100.0012900.00
 เนินฆ้อ18710.5311921.6820131.4915874.43
 กร่ำ181137.1817552.8612564.8017784.52
 ชากพง27762.1727851.8012154.13285134.56
 กระแสบน356133.65505173.3735382.27402102.49
 บ้านนา407379.09284238.10107109.35308165.19
 ทุ่งควายกิน1,05370.661,100111.001,03680.771,143131.14
 กองดิน268228.21238156.3021583.7221173.32
 คลองปูน12332.445135.889022.2223331.29
 พังราด2963311.15328175.18297134.3826551.89
 ปากน้ำกระแส23741.6923820.8422831.3223141.73
 ห้วยยาง14553.4513696.6211221.7912421.61
 สองสลึง21720.9217631.7020320.9920042.00
 รวมทั้งหมด5,0161843.674,8671493.064,3761062.425,2271362.60
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562