DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา217115.07364133.57367164.36331133.93
 บางเตย10055.009122.2010921.8310200.00
 บางยาง17921.1217063.53199147.0415663.85
 บางแตน216146.4818900.00217156.9117821.12
 บางพลวง303206.60281124.27306123.92268114.10
 บางปลาร้า8944.497468.119666.256323.17
 บางขาม7833.859077.789888.169344.30
 กระทุ่มแพ้ว600.007811.287322.747011.43
 รวมทั้งหมด1,188594.971,337473.521,465755.121,261393.09
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562