DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,580734.621,491835.57922394.232,1171366.42
 เมืองเก่า1,020595.781,059514.821,030383.69982414.18
 วังดาล546325.86461286.07354123.39381133.41
 นนทรี399287.02389297.46408297.11396307.58
 ย่านรี43692.06445173.8218673.767711.30
 วังตะเคียน5777212.48652395.98657517.76634457.10
 หาดนางแก้ว251114.38261207.66421235.46319257.84
 ลาดตะเคียน568223.87482306.22614406.51538356.51
 บ้านนา616365.84636213.30606304.95509285.50
 บ่อทอง378195.03403133.2331861.89313113.51
 หนองกี่797526.52820435.24480418.54788708.88
 นาแขม7568.00199199.555735.26971212.37
 เขาไม้แก้ว480285.83405204.9428482.82274124.38
 วังท่าช้าง1,124514.54917475.13952687.14997747.42
 รวมทั้งหมด8,8474985.638,6204605.347,2893955.428,4225336.33
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562