DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง12653.97257187.0018394.9218973.70
 แสนตุ้ง885465.20806283.47738283.79749435.74
 วังตะเคียน272259.19240156.25185179.19266269.77
 ท่าโสม25993.4722373.14231146.06213115.16
 สะตอ316144.43357174.76307299.45190178.95
 ประณีต309175.50343247.002352711.49249145.62
 เทพนิมิต16542.4214553.4514442.7814921.34
 ทุ่งนนทรี161127.45116108.629699.389466.38
 รวมทั้งหมด2,4931325.292,4871244.992,1191376.472,0991266.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562