DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง1,466473.211,188806.731,261856.741,5801086.84
 วัดสุวรรณ404174.21396133.28408215.15379225.80
 บ่อกวางทอง400184.50203188.87381246.30218135.96
 ธาตุทอง22020.9120773.38271165.90264145.30
 เกษตรสุวรรณ239177.119177.6975912.0020373.45
 พลวงทอง50450.99396102.53405102.47305144.59
 รวมทั้งหมด3,2331063.282,4811355.442,8011655.892,9491786.04
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 9 พฤศจิกายน 2562