DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา28272.48588386.46350144.00291103.44
 บางเตย12532.4010221.9611875.939433.19
 บางยาง15495.8413832.1716463.6615531.94
 บางแตน11365.3119821.0121573.2619331.55
 บางพลวง16784.7927451.82298124.0325493.54
 บางปลาร้า6457.819244.357045.717356.85
 บางขาม10276.862414.171616.253912.56
 กระทุ่มแพ้ว8122.478611.167911.2710543.81
 รวมทั้งหมด1,088474.321,502563.731,310523.971,204383.16
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561