DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,05713212.49813182.211,012434.251,438966.68
 เมืองเก่า1,075615.671,007555.461,071676.261,071635.88
 วังดาล3974210.58419286.68248208.06296196.42
 นนทรี447204.47407153.69391276.91398164.02
 ย่านรี435122.7620673.405311.899544.21
 วังตะเคียน2472710.93582386.53538509.29150149.33
 หาดนางแก้ว24283.3128472.4617395.20275217.64
 ลาดตะเคียน22483.5718394.92577244.16199115.53
 บ้านนา625284.48511234.50506418.10651294.45
 บ่อทอง37520253.8733811032.543826216.23368133.53
 หนองกี่840576.79818647.82866414.73987292.94
 นาแขม18594.86275165.822414117.019699.38
 เขาไม้แก้ว454296.39469234.90409225.38343185.25
 วังท่าช้าง541162.961,014444.341,113312.791,045343.25
 รวมทั้งหมด7,1446519.117,3264576.247,5804796.327,4123765.07
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561