DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางปะกง71491.2616663.61403153.7218942.12
 ท่าสะอ้าน13564.447334.118222.4410154.95
 บางวัว194147.22457183.94235125.11213157.04
 บางสมัคร510193.73129107.7516752.99217104.61
 บางผึ้ง1500.002400.003712.703100.00
 บางเกลือ10254.9011732.569844.0811221.79
 สองคลอง251103.987234.1722594.00141117.80
 หนองจอก20510.4916710.6011943.3618131.66
 พิมพา5400.001700.007811.286111.64
 ท่าข้าม13386.0215674.4914053.5712354.07
 หอมศีล4600.003100.002713.7018221.10
 เขาดิน4300.003700.004312.335111.96
 รวมทั้งหมด2,402723.001,446513.531,654603.631,602593.68
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561