DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง274186.578144.945211.9216174.35
 แสนตุ้ง935293.101,028525.06962373.85884485.43
 วังตะเคียน244156.15226156.64217146.45247156.07
 ท่าโสม282155.32230114.78285113.8623483.42
 สะตอ24262.4823341.72242104.13345123.48
 ประณีต256207.81222177.66230156.52264155.68
 เทพนิมิต15174.6414653.4213642.9416363.68
 ทุ่งนนทรี16884.76190189.4713575.19176179.66
 รวมทั้งหมด2,5521184.622,3561265.352,259994.382,4741285.17
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 กุมภาพันธ์ 2562