DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปากน้ำแหลมสิงห์32861.8331682.5333272.1128272.48
 เกาะเปริด11643.4510300.0011021.8224693.66
 หนองชิ่ม27110.3723831.2624793.6421383.76
 พลิ้ว25562.3522020.9121741.8417742.26
 คลองน้ำเค็ม10721.876211.619100.005911.69
 บางสระเก้า8122.477545.337145.634112.44
 บางกะไชย16584.8516574.2489910.116258.06
 รวมทั้งหมด1,323292.191,179252.121,157353.031,080353.24
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561