DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บ่อทอง968242.48823303.65661263.931,476533.59
 วัดสุวรรณ435163.68405174.20425276.35373143.75
 บ่อกวางทอง254166.3020794.35246114.471922211.46
 ธาตุทอง352133.6932061.8819931.51208104.81
 เกษตรสุวรรณ7100.0018194.977445.414812.08
 พลวงทอง56791.5947351.06495102.0243771.60
 รวมทั้งหมด2,647782.952,409763.152,100813.862,7341073.91
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561