DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2561
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางละมุง353102.8333741.1927762.17355164.51
 หนองปรือ3,9571393.513,9731523.834,3321423.284,9532575.19
 หนองปลาไหล54461.10606294.79605315.12538285.20
 โป่ง487183.7025583.14143149.79312175.45
 เขาไม้แก้ว17042.35528244.55328164.8819742.03
 ห้วยใหญ่1,227584.731,614865.331,340624.631,514805.28
 ตะเคียนเตี้ย6577110.813996416.045335.661191210.08
 นาเกลือ1,464896.082,5041034.116,7943364.956,9634616.62
 รวมทั้งหมด8,8593954.4610,2164704.6013,8726104.4014,9518755.85
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561