DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา271228.12356195.34387205.17283155.30
 บางเตย12832.3411265.3613375.2610421.92
 บางยาง18163.3115710.6420394.4315374.58
 บางแตน213157.0420241.9820394.4322641.77
 บางพลวง358133.63312103.21319123.7627141.48
 บางปลาร้า13596.676323.176834.416511.54
 บางขาม10865.5610055.001071211.2117211.76
 กระทุ่มแพ้ว500.009644.176011.6715213.33
 รวมทั้งหมด1,399745.291,398513.651,480734.931,134373.26
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560