DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง297124.0419773.55325164.92210104.76
 แสนตุ้ง554223.9747791.89591244.06879323.64
 วังตะเคียน24652.0323872.94254145.51232166.90
 ท่าโสม27893.2425741.56239114.60233135.58
 สะตอ307113.5827882.8832272.1722562.67
 ประณีต224125.36199199.55183158.20347277.78
 เทพนิมิต241114.5623083.4818394.92222104.50
 ทุ่งนนทรี199189.0516884.76197126.0916284.94
 รวมทั้งหมด2,3461004.262,044703.422,2941084.712,5101224.86
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 13 มกราคม 2562