DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปลวกแดง833718.52895738.16818718.68857819.45
 ตาสิทธิ์645416.36561183.21577366.24632203.16
 ละหาร368236.251081312.041682615.488555.88
 แม่น้ำคู้85115918.682354318.302494216.8782415819.17
 มาบยางพร1,765392.211,101302.721,010262.571,485493.30
 หนองไร่344216.10306165.23339123.5424531.22
 รวมทั้งหมด4,8063547.373,2061936.023,1612136.744,1283167.66
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561