DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก689263.77844505.92636325.03631375.86
 หนองตะพาน22494.02227104.4125820.7817942.23
 ตาขัน33482.4033392.70260145.38270134.81
 บางบุตร597376.20592376.252803010.71272217.72
 หนองบัว446245.38672375.51641243.74645355.43
 ชากบก469204.2627741.44303175.6146381.73
 รวมทั้งหมด2,7591244.492,9451474.992,3781195.002,4601184.80
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561