DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์1,32522116.681,19819816.531,28621416.641,16522819.57
 เมืองเก่า861708.131,015727.091,081767.031,015616.01
 วังดาล387184.65387266.72341298.50378307.94
 นนทรี463255.40452204.42405133.21406204.93
 ย่านรี10621.898522.358011.258655.81
 วังตะเคียน202146.9314774.764035212.901281310.16
 หาดนางแก้ว312134.17281124.27281165.69319175.33
 ลาดตะเคียน588305.10400328.00208136.25159106.29
 บ้านนา410153.66360143.89557366.46485163.30
 บ่อทอง3048929.288689.3078911.543807920.79
 หนองกี่849252.94755324.24855505.85809415.07
 นาแขม248156.05281155.349722.06240125.00
 เขาไม้แก้ว394143.55379153.96364113.02203136.40
 วังท่าช้าง702334.70434368.29410102.44362195.25
 รวมทั้งหมด7,1515848.176,2604897.816,4465328.256,1355649.19
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 8 ธันวาคม 2560