DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางปะกง1,368684.97668243.59749324.27577152.60
 ท่าสะอ้าน183105.4613096.9210343.88176105.68
 บางวัว3525.7119694.59219167.311752313.14
 บางสมัคร77881.03667101.50603132.16535132.43
 บางผึ้ง4112.443412.941715.882200.00
 บางเกลือ10243.9211100.0011632.5910332.91
 สองคลอง317123.7924841.6123020.87307206.51
 หนองจอก21131.424000.005800.005811.72
 พิมพา9477.451700.0019421.052500.00
 ท่าข้าม15821.2713332.2613021.54273217.69
 หอมศีล4712.134324.656922.9020100.00
 เขาดิน4200.003400.003313.037122.82
 รวมทั้งหมด3,3761183.502,321622.672,346803.412,5231084.28
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560