DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 อรัญประเทศ366143.83376133.46425296.82431266.03
 เมืองไผ่2713.708822.2767913.43196115.61
 หันทราย1500.002200.005012.00325257.69
 คลองน้ำใส5958.472015.001561610.2662812.90
 ท่าข้าม3139.68711723.9419884.048211.22
 ป่าไร่541018.521091311.932700.00406122.96
 ทับพริก961010.4212554.00208167.698555.88
 บ้านใหม่หนองไทร000.00000.005846.90396215.30
 ผ่านศึก2813.5717810.566023.33429317.23
 หนองสังข์137139.49171137.6010787.4814364.20
 คลองทับจันทร์1417.14198126.066922.908122.47
 ฟากห้วย3226.253500.006046.679666.25
 บ้านด่าน400.001000.0027162.21356123.37
 รวมทั้งหมด863606.951,403775.491,7561055.983,0881665.38
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560