DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สระแก้ว691618.83729405.491,105676.061,358483.53
 บ้านแก้ง3126.4529310.343837.89406102.46
 ศาลาลำดวน7045.713912.569655.214945210.53
 โคกปี่ฆ้อง4000.005923.391391410.07821374.51
 ท่าแยก5611.794412.277878.97867202.31
 ท่าเกษม8111.233438.8242471.65493224.46
 สระขวัญ199147.04143106.99264207.58805415.09
 หนองบอน50510.0020315.002926.90277103.61
 รวมทั้งหมด1,218887.221,097635.742,1731255.755,5212404.35
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 6 กุมภาพันธ์ 2560