DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา393317.89344308.72396379.34238166.72
 บางเตย11910.8410910.9213010.7710800.00
 บางยาง19021.0518110.5518584.3217142.34
 บางแตน17621.1416210.62202136.4417421.15
 บางพลวง33182.42285134.56270114.07257103.89
 บางปลาร้า15974.4014121.4215621.2812521.60
 บางขาม11886.7810687.55126129.523425.88
 กระทุ่มแพ้ว1600.00500.00000.006400.00
 รวมทั้งหมด1,502593.931,333564.201,465845.731,171363.07
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 19 เมษายน 2560