DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง25462.3624083.3324972.8121252.36
 แสนตุ้ง791374.68682416.01492326.50895444.92
 วังตะเคียน272114.04264103.7926862.2425041.60
 ท่าโสม268134.8521731.38291186.1924131.24
 สะตอ302289.27329206.08288269.033323410.24
 ประณีต220188.181952110.77203209.852292310.04
 เทพนิมิต13343.0123073.04204146.8621831.38
 ทุ่งนนทรี12554.00209146.7018373.83191105.24
 รวมทั้งหมด2,3651225.162,3661245.242,1781305.972,5681264.91
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 31 ธันวาคม 2561