DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์313185.75242135.37215136.05472316.57
 เมืองเก่า775658.39749486.41814516.27826546.54
 วังดาล445235.17429225.13422194.50437296.64
 นนทรี382174.45404215.20166106.029988.08
 ย่านรี527275.12214115.147534.00390153.85
 วังตะเคียน16852.98193105.183594913.651691810.65
 หาดนางแก้ว30992.91305113.61269155.58233114.72
 ลาดตะเคียน362205.52138107.25228135.7014474.86
 บ้านนา13121.53573111.9218894.79430112.56
 บ่อทอง34610931.5039913834.5941214936.1741618444.23
 หนองกี่853607.03604294.80480296.04487306.16
 นาแขม254114.33320226.8822494.02239166.69
 เขาไม้แก้ว490326.5322573.11576406.9415931.89
 วังท่าช้าง749243.20879313.53705405.67883374.19
 รวมทั้งหมด6,1044226.915,6743846.775,1334498.755,3844548.43
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 เมษายน 2560