DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง26693.3825362.3723762.5323541.70
 แสนตุ้ง536254.66530336.23525336.29529295.48
 วังตะเคียน280186.4326741.50281124.2726272.67
 ท่าโสม270103.7024252.07262103.8222941.75
 สะตอ320237.19307237.49294268.84269103.72
 ประณีต41851.2036751.36352123.41195168.21
 เทพนิมิต169127.10259145.41252135.16288134.51
 ทุ่งนนทรี243135.35224167.14221135.8821383.76
 รวมทั้งหมด2,5021154.602,4491064.332,4241255.162,220914.10
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2561