DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ปลวกแดง357195.32315113.49376266.91311319.97
 ตาสิทธิ์311175.47511112.15380195.0050771.38
 ละหาร7345.483837.891753419.437656.58
 แม่น้ำคู้354339.321862412.90410184.39306154.90
 มาบยางพร1,050383.62518315.98681142.06572101.75
 หนองไร่19794.5724872.82231135.6321162.84
 รวมทั้งหมด2,3421205.121,816874.792,2531245.501,983743.73
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560