DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 หนองละลอก618203.24764172.23716344.75807556.82
 หนองตะพาน229187.861700.0013323.08225229.78
 ตาขัน546254.58562122.14589111.87598142.34
 บางบุตร362369.94215219.77344267.56424153.54
 หนองบัว583162.74519244.62206178.25357328.96
 ชากบก448163.57633365.69593213.54535203.74
 รวมทั้งหมด2,7861314.702,7101104.062,4611124.552,9461585.36
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560