DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน712344.78816303.68614315.051,296513.94
 วังหว้า502244.78490153.0643892.059022.22
 ชากโดน221114.9814964.03189105.29192105.21
 เนินฆ้อ27631.0927941.4316221.2321673.24
 กร่ำ253145.53241114.56246156.10269114.09
 ชากพง17752.82470163.4026062.3119831.52
 กระแสบน631253.96485153.09615203.2526620.75
 บ้านนา210209.529722.06478122.51241177.05
 ทุ่งควายกิน873182.061,185383.211,192363.021,137544.75
 กองดิน25762.33236104.24260207.69246114.47
 คลองปูน35771.96356123.37355102.8213875.07
 พังราด36030.8335241.1438441.0439230.77
 ปากน้ำกระแส28193.2029072.4127872.5223552.13
 ห้วยยาง1741910.92184168.70176169.0917695.11
 สองสลึง31251.6028331.0630841.3024741.62
 รวมทั้งหมด5,5962033.635,9131893.205,9552023.395,3391963.67
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 มกราคม 2560