DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา1933417.622362510.592883110.76367308.17
 บางเตย13800.0012810.7812700.0010200.00
 บางยาง21394.2319431.5519352.5915331.96
 บางแตน23731.2719963.0218242.2018242.20
 บางพลวง31861.8925951.9330062.0017963.35
 บางปลาร้า16231.8513243.0315763.8214710.68
 บางขาม12175.7911586.96121129.9212065.00
 กระทุ่มแพ้ว6100.0045613.334812.085347.55
 รวมทั้งหมด1,443624.301,308584.431,416654.591,303544.14
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 เมษายน 2560