DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางปะกง1,566613.901,099262.371,273443.46987262.63
 ท่าสะอ้าน146117.535835.17265197.1714242.82
 บางวัว8455.9510410.9610632.8311897.63
 บางสมัคร14853.385958.476369.52373205.36
 บางผึ้ง8225.00200.003133.331000.00
 บางเกลือ6745.978467.1412386.5027972.51
 สองคลอง28393.18337102.97279124.30208136.25
 หนองจอก6600.008311.204800.008400.00
 พิมพา10220.00000.0011100.00941515.96
 ท่าข้าม10798.4112564.8010954.59258249.30
 หอมศีล4212.384224.768356.027711.30
 เขาดิน2500.002314.359066.671900.00
 รวมทั้งหมด2,5521094.272,016613.032,4431104.502,6491194.49
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 11 มีนาคม 2560