DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สระแก้ว561244.28616132.11517152.90517101.93
 บ้านแก้ง600.00263186.8413215.3831351.60
 ศาลาลำดวน4449.0910276.8613086.15555366.49
 โคกปี่ฆ้อง4124.887122.82485265.3635571.97
 ท่าแยก296175.7428800.00334144.19937232.45
 ท่าเกษม4312.339811.0217400.00690131.88
 สระขวัญ134139.7020694.37190178.95621558.86
 หนองบอน1000.001915.262827.14345174.93
 รวมทั้งหมด1,135615.371,663513.071,871844.494,3331663.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 29 มกราคม 2560