DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 บางกระเบา2403414.172503514.002293615.72381359.19
 บางเตย300.00300.002300.0011521.74
 บางยาง9111.118311.208733.4520431.47
 บางแตน218146.42217209.22230156.52210104.76
 บางพลวง30972.27317206.31293134.44139107.19
 บางปลาร้า16163.7316342.4517374.0516153.11
 บางขาม2328.702727.4130413.3311187.21
 กระทุ่มแพ้ว400.007711.3011332.65600.00
 รวมทั้งหมด967646.621,137837.301,178816.881,327735.50
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 เมษายน 2560