DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 เขาสมิง22741.7628482.82303175.6125751.95
 แสนตุ้ง527213.98499173.41623304.82594244.04
 วังตะเคียน29582.71296113.72306206.5428872.43
 ท่าโสม29482.7225872.71308216.8224752.02
 สะตอ302268.61309216.80325247.38323113.41
 ประณีต17963.3521652.3124472.8724652.03
 เทพนิมิต28793.14257135.06243177.00245239.39
 ทุ่งนนทรี22283.6021941.8323793.80229135.68
 รวมทั้งหมด2,333903.862,338863.682,5891455.602,429933.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 3 พฤศจิกายน 2561