DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ทางเกวียน608142.30362123.31338185.33559295.19
 วังหว้า197126.09236145.93239197.9542871.64
 ชากโดน1100.0010110.002613.85219135.94
 เนินฆ้อ2400.003313.037911.2725072.80
 กร่ำ317134.101800.002400.00320134.06
 ชากพง1500.0010232.94351257.1210732.80
 กระแสบน8778.053538.5731972.19267186.74
 บ้านนา518142.70488183.69492122.44495153.03
 ทุ่งควายกิน804293.6160860.99689223.191,196443.68
 กองดิน8444.7626172.687111.417256.94
 คลองปูน1915.264200.0034992.583000.00
 พังราด1600.002000.005100.0029410.34
 ปากน้ำกระแส5459.261700.002400.0029682.70
 ห้วยยาง127118.661782715.17176158.521762111.93
 สองสลึง21052.382400.0024683.25300103.33
 รวมทั้งหมด3,0911153.722,434923.783,4741383.975,0091943.87
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มีนาคม 2560