DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2557
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 กบินทร์25072.8029772.36901343.77537397.26
 เมืองเก่า792749.34831667.94807658.05723577.88
 วังดาล472428.90515407.77590447.464876312.94
 นนทรี11276.25304123.95223146.28428112.57
 ย่านรี4536.675846.9073912.33272124.41
 วังตะเคียน17695.1117363.4720783.8619363.11
 หาดนางแก้ว13215.382713.703800.00360143.89
 ลาดตะเคียน307247.82694557.934384510.27265145.28
 บ้านนา13221.52344205.81538183.35271145.17
 บ่อทอง3113.232314.35651421.544039824.32
 หนองกี่935596.31884485.43940656.91995676.73
 นาแขม225188.00286248.3922983.49262249.16
 เขาไม้แก้ว10698.49286113.8510654.7223793.80
 วังท่าช้าง1,208423.48872414.70618233.721,276302.35
 รวมทั้งหมด4,8042996.225,5943366.015,7733526.106,7094586.83
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 เมษายน 2560