DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช65,8183,1394.7772,5903,9225.4059,2573,0975.232700.00
 กระบี่27,3938703.1828,7869923.4526,2378863.38000.00
 พังงา12,4116235.0210,9725434.9510,4744264.07000.00
 ภูเก็ต11,0735945.3612,8841,0267.968,7085826.68000.00
 สุราษฎร์ธานี39,4212,3595.9842,0362,9977.1329,5722,2447.59000.00
 ระนอง6,8672383.476,3002223.526,9142603.76000.00
 ชุมพร16,2317474.6019,1661,2886.7216,0901,0136.30000.00
 รวมทั้งหมด179,2148,5704.78192,73410,9905.70157,2528,5085.412700.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 25 มิถุนายน 2565