DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ29,4151,5225.1733,2662,1696.5214,9138675.81000.00
 ชลบุรี41,4812,2155.3443,3992,5065.7720,5679064.41000.00
 ระยอง21,9211,0694.8821,7481,1995.5113,0035904.54000.00
 จันทบุรี17,8837744.3319,0791,0165.339,1115576.11000.00
 ตราด7,0482964.207,0593575.064,3512255.17000.00
 ฉะเชิงเทรา26,1471,1704.4728,0461,5365.4814,4989556.59000.00
 ปราจีนบุรี19,3617473.8622,4419944.4313,2826574.95000.00
 สระแก้ว29,0071,3834.7731,9601,6705.2319,1841,0165.30000.00
 รวมทั้งหมด192,2639,1764.77206,99811,4475.53108,9095,7735.30000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 27 พฤษภาคม 2565