DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ขอนแก่น69,0032,7133.9363,8622,7014.2332,5671,2353.79100.00
 มหาสารคาม38,5141,7134.4540,4871,8874.6619,3161,0075.21000.00
 ร้อยเอ็ด62,6452,3993.8365,7882,9354.4638,5821,7324.49000.00
 กาฬสินธุ์41,2202,4275.8942,0752,6006.187,1053204.50000.00
 รวมทั้งหมด211,3829,2524.38212,21210,1234.7797,5704,2944.40100.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 พฤษภาคม 2565