DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ24,1271,2255.08607315.11000.00000.00
 ชลบุรี34,8781,8845.401,130494.34000.00000.00
 ระยอง15,9308275.191,761734.15000.00000.00
 จันทบุรี16,0566784.221,110615.50000.00000.00
 ตราด6,2662614.17510112.16000.00000.00
 ฉะเชิงเทรา19,6729464.81858343.96000.00000.00
 ปราจีนบุรี14,3235904.12813202.46000.00000.00
 สระแก้ว21,7389574.401,554493.15000.00000.00
 รวมทั้งหมด152,9907,3684.828,3433283.93000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565