DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ30,0001,5405.1333,9222,2126.5223,9221,5776.59000.00
 ชลบุรี43,2692,2745.2646,1012,6525.7541,6202,2645.44000.00
 ระยอง22,6601,1004.8522,6701,2515.5220,6161,1615.63000.00
 จันทบุรี18,1117784.3019,8501,0395.2314,0609046.43000.00
 ตราด7,3593004.087,5483825.067,0974135.82000.00
 ฉะเชิงเทรา26,4671,1874.4828,9801,5615.3922,1961,4076.34000.00
 ปราจีนบุรี19,7797643.8622,9271,0164.4317,8219825.51000.00
 สระแก้ว29,1311,3894.7732,3101,7115.3026,0931,5085.78000.00
 รวมทั้งหมด196,7769,3324.74214,30811,8245.52173,42510,2165.89000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 24 มิถุนายน 2565