DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช52,4132,5754.913,4141745.10000.00000.00
 กระบี่24,1567363.052,9891043.48000.00000.00
 พังงา10,8045384.9832761.83000.00000.00
 ภูเก็ต8,6184565.297300.00000.00000.00
 สุราษฎร์ธานี31,9121,9646.151,061585.47000.00000.00
 ระนอง6,1932353.79492214.27000.00000.00
 ชุมพร13,7845944.31958545.64000.00000.00
 รวมทั้งหมด147,8807,0984.809,3144174.48000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565