DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ30,5491,5505.0734,6862,2446.4733,4792,1926.5518,2571,2636.92
 ชลบุรี44,1292,2775.1647,1442,6515.6252,8552,9565.5919,7091,0945.55
 ระยอง22,9801,1214.8823,7641,2615.3125,5701,5466.0513,7337065.14
 จันทบุรี18,4448014.3420,6751,0855.2518,1921,1576.3612,1027666.33
 ตราด7,8403454.408,1154275.269,7335846.004,7512635.54
 ฉะเชิงเทรา27,5261,2404.5030,0781,6165.3729,4811,8946.4216,1868645.34
 ปราจีนบุรี20,8838233.9423,7321,0684.5023,3021,3045.6014,8416514.39
 สระแก้ว29,3611,3954.7532,6791,7535.3631,0451,8716.0320,8538804.22
 รวมทั้งหมด201,7129,5524.74220,87312,1055.48223,65713,5046.04120,4326,4875.39
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 สิงหาคม 2565