DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 ราชบุรี25,6828173.181,660342.05000.00000.00
 กาญจนบุรี35,7122,0265.673,3252146.44000.00000.00
 สุพรรณบุรี30,4001,3784.532,125924.33000.00000.00
 นครปฐม26,4709023.413,430832.42000.00000.00
 สมุทรสาคร15,2036794.472,065813.92000.00000.00
 สมุทรสงคราม4,7861372.8616710.60000.00000.00
 เพชรบุรี17,0666123.59652182.76000.00000.00
 ประจวบคีรีขันธ์15,5267194.63587213.58000.00000.00
 รวมทั้งหมด170,8457,2704.2614,0115443.88000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565