DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี13,9287785.59713537.43000.00000.00
 ปทุมธานี24,0441,1854.93944434.56000.00000.00
 พระนครศรีอยุธยา15,1121,0607.01847516.02000.00000.00
 อ่างทอง7,2132573.56634243.79000.00000.00
 ลพบุรี17,3701,0095.81803323.99000.00000.00
 สิงห์บุรี7,1772934.08430173.95000.00000.00
 สระบุรี12,6197525.96605233.80000.00000.00
 นครนายก10,4475194.971,202544.49000.00000.00
 รวมทั้งหมด107,9105,8535.426,1782974.81000.00000.00
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565