DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ50,2182,7315.4442,5282,0404.8032,1281,6135.0224,2351,4475.97
 ชลบุรี60,5943,1795.2553,0962,5924.8844,0202,1654.9234,9691,9885.69
 ระยอง35,9271,6434.5730,6491,3484.4025,0561,0914.3520,2721,0445.15
 จันทบุรี22,3211,1615.2023,3361,1344.8618,4618994.8715,9398575.38
 ตราด11,3254123.6410,1583703.647,4072903.926,2832604.14
 ฉะเชิงเทรา38,3321,5844.1333,6601,3504.0126,2121,1814.5119,5199274.75
 ปราจีนบุรี25,5481,1704.5824,7439793.9619,7869034.5615,5897234.64
 สระแก้ว33,5891,6124.8032,6221,3914.2629,5651,2694.2926,2941,3505.13
 รวมทั้งหมด277,85413,4924.86250,79211,2044.47202,6359,4114.64163,1008,5965.27
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564