DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช82,1633,9954.8681,5384,0714.9963,6693,0804.8458,5263,0465.20
 กระบี่33,3511,0963.2933,4711,1013.2928,9437672.6524,6646972.83
 พังงา14,9196464.3312,6626284.9610,5895845.5210,1665675.58
 ภูเก็ต15,3668465.5112,9727175.5310,4965975.6910,0605695.66
 สุราษฎร์ธานี57,7833,0665.3151,1722,6205.1239,5792,1925.5433,5312,0686.17
 ระนอง8,7152823.248,2453784.585,9522173.655,3652184.06
 ชุมพร24,6781,1264.5621,6518804.0616,9137774.5915,0487795.18
 รวมทั้งหมด236,97511,0574.67221,71110,3954.69176,1418,2144.66157,3607,9445.05
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564