DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นนทบุรี21,3081,0584.9717,6638494.8114,8088886.0011,7777005.94
 ปทุมธานี40,3331,7404.3136,8081,3863.7729,7741,3454.5223,4581,2435.30
 พระนครศรีอยุธยา27,0941,7396.4225,0971,5476.1618,7971,3677.2714,7391,1737.96
 อ่างทอง12,6654093.2311,3044053.5810,5264133.928,2353774.58
 ลพบุรี26,3101,5635.9424,3851,4185.8221,4231,4476.7517,9851,1746.53
 สิงห์บุรี9,5053613.809,1043283.607,2603044.197,1383204.48
 สระบุรี23,5071,5816.7321,8071,2595.7716,9971,0005.8814,4758245.69
 นครนายก13,9177935.7013,2846685.0310,7486295.859,7346346.51
 รวมทั้งหมด174,6399,2445.29159,4527,8604.93130,3337,3935.67107,5416,4455.99
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564