DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 สมุทรปราการ60,0933,6806.1251,1183,0656.0029,6411,5655.2838,1362,0745.44
 ชลบุรี65,0754,0466.2257,4563,4986.0944,4792,7036.0845,1992,5875.72
 ระยอง41,4152,4135.8335,7052,3616.6130,3851,7395.7231,5981,6025.07
 จันทบุรี31,3721,7975.7326,6081,6886.3417,6488995.0920,6881,1815.71
 ตราด13,1996935.2511,0636205.607,5273114.138,9403764.21
 ฉะเชิงเทรา48,7552,2894.6945,7732,3685.1731,3621,2083.8529,2991,3864.73
 ปราจีนบุรี27,9801,2204.3625,2661,1304.4722,0508763.9725,9881,2624.86
 สระแก้ว38,1052,1165.5536,6181,9535.3329,0141,4595.0328,9241,5005.19
 รวมทั้งหมด325,99418,2545.60289,60716,6835.76212,10610,7605.07228,77211,9685.23
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563