DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
 นครศรีธรรมราช89,7985,1915.7882,0484,4365.4158,7202,6834.5764,5013,4465.34
 กระบี่35,7691,4294.0031,6149002.8529,8317762.6032,2451,2163.77
 พังงา16,7258044.8113,2395764.3511,1815454.8713,2557205.43
 ภูเก็ต18,1051,0505.8015,3398965.847,0363545.038,8804304.84
 สุราษฎร์ธานี63,9873,5165.4957,8823,3125.7241,6822,5366.0847,9612,8275.89
 ระนอง10,4824694.478,0453133.896,9872643.787,5793544.67
 ชุมพร26,6521,4295.3624,0211,1324.7117,6818024.5421,8581,0684.89
 รวมทั้งหมด261,51813,8885.31232,18811,5654.98173,1187,9604.60196,27910,0615.13
หมายเหตุ:
B หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีที่ชั่งน้่าหนักและวัดส่วนสูงทั้งหมด
A หมายถึง จ่านวนเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563